Kategorie

Obchodní podmínky internetového obchodu

mi100.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Provozovatelem internetového obchodu mi100.cz (dále také jen jako "prodávající") je Mí100 s.r.o., se sídlem Podstránská 746/128, 62700 Brno, IČ: 055 26 671.

1.2. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky “)  upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“)  uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.mi100.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.3. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.mi100.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. Objednávky zboží

2.1. Zákazník, kupující – právnická nebo fyzická osoba – má tyto možnosti objednávky:

* prostřednictvím e-shopu přes www rozhraní;
* e-mailem (elektronickou poštou);
* telefonicky;
* písemně na adresu provozovatele;

2.2. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s nákupem, resp. s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, aj.) nenese provozovatel internetového obchodu mi100.cz.

3. Dodací podmínky

3.1. Objednávky jsou vyřizovány ihned po přijetí, není-li zboží skladem, je dodací lhůta 14 dní, není-li možné dodržet tuto dodací lhůtu, je zákazník neprodleně informován.

Objednávky takto přijaté jsou považovány za závazné. Storno je možné provést pouze v den objednání. Prodejce si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává.

3.2. Zboží je dodáváno:

Přepravní společností DPD/PPL

  • 75,- Kč po celé ČR při platbě předem na účet (emailem Vám zašleme proforma fakturu)
  • 120,- Kč po celé ČR na dobírku platbu za zboží uhradíte v hotovosti nebo kartou přímo dopravci

Českou poštou - "Balík do ruky"

  • 105,- Kč po celé ČR při platbě předem na účet (emailem Vám zašleme proforma fakturu)
  • 150,- Kč po celé ČR na dobírku platbu za zboží uhradíte v hotovosti přímo dopravci

Nadrozměrné zásilky jsou zasílány převážně prostřednictvím PPL/DHL, ale v některých případech si vyhrazujeme možnost zaslat zásilku prostřednictvím České pošty

  • 195,- Kč po celé ČR při zakoupení nadrozměrného zboží při platbě předem na účet (emailem Vám zašleme proforma fakturu)
  • 240,- Kč po celé ČR při zakoupení nadrozměrného zboží na dobírku platbu za zboží uhradíte v hotovosti nebo kartou přímo dopravci

Zásilkovna.cz - využití odběrných míst společnosti Zásilkovna.cz k osobnímu odběru za více než přijatelné náklady
Tuto službu je možné využít v případě, že zásilka splňuje následující parametry:
■  Maximální hmotnost zásilky: 5 kg
■  Maximální rozměr jedné strany zásilky: 70 cm
■  Maximální součet rozměrů všech tří stran zásilky: 120 cm (např. zásilka o rozměrech 50x40x30 cm)

  • 45,- Kč na pobočku v ČR při platbě předem na účet (emailem Vám zašleme proforma fakturu)
  • 60,- Kč na pobočku v ČR na dobírku platbu za zboží uhradíte v hotovosti při osobním odběru na pobočce

Po domluvě je možné osobní převzetí/předání.

Pro brněnské partnery a zákazníky je doprava zboží nad 500 Kč zdarma.

3.3. Zboží, které odesíláme, je vždy před zabalením a vlastní expedicí pečlivě zkontrolováno a předáváno dopravci v nepoškozeném stavu. Pokud zboží po rozbalení vykazuje zjevné mechanické poškození, nejpozději následující pracovní den prosím podejte zásilku k reklamaci u dopravce a sepiště reklamační protokol. K reklamaci je nutné předložit poškozené zboží a veškerý obalový materiál. Pracovníci dopravce jsou povinni od Vás toto zboží převzít. Jedná se o nejjednodušší způsob řešení těchto reklamací, nemusíte zboží balit, posílat zpět ani platit žádné poštovné. Doporučujeme výše uvedený reklamační postup dodržet, při nedodržení výše uvedeného reklamačního postupu škody způsobené dopravcem nehradíme.

4. Způsob úhrady

4.1. Objednávky je možné uhradit:

* platbou na účet předem (obratem Vám bude vystavena proforma faktura s podklady k platbě - číslem účtu, variabilním symbolem , atd.),
* dobírkou při přebrání zboží,
* platba hotově při odběru zboží.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu a to doporučeně (nikoliv na dobírku) na adresu Mí100 s.r.o., Podstránská 746/128, 62700 Brno. Nezasílejte na dobírku, tyto zásilky nebudou vyzvednuty. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a je-li to možné, v původním obalu.

5.4. Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4 obchodních podmínek, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to pouze bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím.

5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to pouze bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6. Záruční podmínky, reklamační řád

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku). Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců; jde-li o prodej potravinářského zboží, je záruční doba osm dní, u prodeje krmiv tři týdny a u prodeje zvířat šest týdnů. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

6.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
6.4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

6.5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Mí100 s.r.o., Podstránská 746/128, 62700 Brno. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

6.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady se řídí platnými právními předpisy.

 

7. Ochrana osobních dat

7.1. Osobní data neregistrovaných i registrovaných zákazníků uvedená při objednávce jsou chráněna proti zneužití a nebudou poskytnuta třetím osobám.

 
Mí100 s.r.o., se sídlem Podstránská 746/128, 62700 Brno, IČ: 055 26 671
Heureka.cz - Porovnání cen a srovnání produktů z internetových obchodů images doprava v brne zdarma Logo PPL Logo PPL Sprint do-ruky 2

na-postu 2

top

Košík je prázdný